POLICY 

 

Nick’s värnar om din integritet och skydd av dina personuppgifter. Vi behandlar därför dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och de svenska kompletteringsreglerna, däribland dataskyddslagen.

1. Varför och hur hanteras dina personuppgifter?
Du är aldrig skyldig att uppge några personuppgifter. Däremot kan vi inte utföra de tjänster vi ämnar om du inte uppger vissa personuppgifter, till exempel vid hanterandet av leveranser eller klagomål. I sådana fall hanterar vi de personuppgifter du själv lämnat.

2. Personuppgiftansvarig
Personuppgiftsansvarig är LUB FoodsEurope AB / NICK’S, BOX 191 34, 104 32 Stockholm, organisationsnummer: 556907-8164, besöksadress: Landsvägen 37 172 63 Sundbyberg, telefon: +46 8 1214 6867, e-mail: [email protected]. Om du har några frågor kring vår hantering av personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss på [email protected] eller +46 8 1214 6867.

3. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. I de vanligaste fallen tar vi bort dina personuppgifter efter avslutat ändamål. De enda fall där vi behåller uppgifterna längre än vad som är nödvändigt är om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter.

4. Allmäna förfrågningar
Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna besvara på dina frågor eller ta kontakt med dig när du anmält sådant intresse. Om du kontaktar oss för olika frågor, skickar in ditt CV eller kontaktar oss av annat skäl så hanterar vi dina personuppgifter för att svara på dessa frågor, kommunicera med dig eller liknande. I sådana fall kan personuppgifterna avse till exempel identitetsuppgifter, kontaktuppgifter eller butiksuppgifter. I dessa fall är den lagliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna besvara dina förfrågningar. Personuppgifter sparas i sådana fall som mest under en period om 6 månader från det att ärendet avslutats.

Om din fråga rör allergier och du anger en allergi så har vi fått tillgång till känsliga uppgifter om dig. Vi kommer däremot inte att spara dessa uppgifter, utan endast besvara din fråga och därefter radera dessa uppgifter.

 

5. Samarbetspartners, företagskunder och leverantörer
Nick’s behandlar dina personuppgifter om du är kontaktperson hos en av våra kunder eller leverantörer. Sådana uppgifter kan avse identitetsuppgifter och kontaktuppgifter. Den lagliga grunden är i dessa fall berättigat intresse för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera vårt avtalsförhållande. Dina personuppgifter bevaras i sådana fall så länge avtalsförhållandet råder. Om avtalsförhållandet tar slut raderas dina personuppgifter direkt eller som mest efter 3 månader. Om du vill att vi raderar dina personuppgifter, exempelvis om du inte längre ska vara kontaktperson hos vår avtalspart, kan du kontakta oss så raderas dessa omgående.

6. Reklamationer
Om du kontaktar oss för att reklamera en vara kommer vi att behandla dina personuppgifter för att hantera ärendet. I sådana fall kan aktuella personuppgifter omfatta: identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, bilder, köpinformation m.m. Den lagliga grunden i är i dessa fall berättigat intresse, eftersom informationen är nödvändig för att tillgodose vår berättigade intresse av hanteringen av reklamationen. Dina personuppgifter kommer i sådana fall sparas tills ärendet är avslutat eller senast efter 12 månader, räknat från upprättandet av skadeärendet. I vissa fall kan personuppgifter komma att delas med försäkringsbolag eller leverantörer. I sådana fall är den lagliga grunden berättigat intresse.

Om ärendet gäller ersättning behöver vi hantera dina kontaktuppgifter för att kunna betala ut eventuell ersättning. Om du lidit skada av våra produkter behandlar vi dina personuppgifter för att kunna utreda huruvida vi ska ersätta skadan eller inte. Om det förekommer känsliga uppgifter om din hälsa kommer dessa inte att sparas.

7. Anställda
Som anställd kommer vi att behandla dina personuppgifter för att uppfylla vår del av anställningsavtalet, till exempel genom löneutbetalningar. Den rättsliga grunden är i dessa fall avtal och rättslig förpliktelse – avtal för att betala ut löner m.m. och rättslig förpliktelse på grund av skatteinbetalningar m.m. Personuppgifter tas omgående bort efter anställningens slut, aldrig senare än 6 månader.

8. Allmänt
Du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på, och begära ut, de personuppgifter vi har om dig. Du har även rätt att be oss rätta eller radera de personuppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära ut alla personuppgifter vi har om dig i digitalt format. Vi sköter lön, kundservice och övrig administration ”in-house” på Nick’s och delar därför inga av era personuppgifter med tredje parter. Om sådant skulle bli aktuellt kontaktar vi er innan så sker.

 

 

 

KONTAKT  

 

GÖTGATAN 1A
172 30 SUNDBYBERG

+46(0)812146867
[email protected]

BOX 191 34  
104 32 STOCKHOLM